LVU-, LVM- och LPT-mål

LVU-, LVM-, LPT- och LRV-mål

Socialrätt är ett samlingsbegrepp inom juridiken som utgörs av bland annat LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om beredande av vård av unga), LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall), LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård). Vård enligt någon av dessa lagarna kan komma i fråga vid fall när frivilliga lösningar inte är tillräckliga, och innebär att föräldrarnas, om det rör LVU, eller den vårdbehövandes rätt att bestämma begränsas.

Om det blir aktuellt att tvångsomhänderta en person för vård, kan de berörda få ett så kallat offentligt biträde. Det är domstolen som beviljar ett offentligt biträde, och det offentliga biträdes uppgift är att tillvara sin klients intressen i målet.

Vi på Advokatbyrå Hild Andersch blir flitigt förordnade som offentligt biträde i ärende rörande tvångsomhändertagande, både för den som beslutet berör och involverade föräldrar då det rör sig om LVU. Advokatbyrån innehar en lång erfarenhet och stor kunskap inom nämnda område, vilket gör att dina rättigheter alltid tillvaratas på bästa sätt, på ett varmt och professionellt sätt.