Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den nya personuppgiftslagen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen vilket bland annat ställer hårdare krav på hanteringen av personuppgifter. Detta betyder att din personliga integritet och dina rättigheter stärks, men fodrar också nya regelverk för organisationer som behandlar personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen gäller alla organisationer och branscher som hanterar personlig eller känslig information om sina anställda, kunder, klienter mm.

Din integritet är viktigt för oss. I denna integritetspolicy beskrivs Advokatbyrån Hild Andersch AB behandling av personuppgifter och hur uppgifterna används. Advokatbyrån Hild Andersch AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- kontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att kunna dokumentera, administrera och fullgöra avtal med dig och för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån Hild Andersch AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån Hild Andersch AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Kontakta oss på adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrån Hild Andersch, org. nr. 556799-2002, Västra Hamngatan 8, 411 17 Göteborg, 031-15 33 20, www.advokatandersch.se, info@.advokatandersch.se.