Rättshjälp

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som är avsedd att tillförsäkra att den som har begränsade ekonomiska resurser har möjlighet att anlita ett juridiskt ombud för att tillvarata sina rättigheter. Rättshjälpen är subsidiär till rättskyddet som finns i privata försäkringar vilket konkret innebär att rättshjälp endast kan beviljas om inte tvisten täcks eller borde ha täckts av en privat försäkring med rättsskydd.

Oftast täcker inte rättshjälpen hela kostnaden för det juridiska biträdet och den som beviljas rättshjälp skall även betala en rättshjälpsavgift. För att rättshjälp skall beviljas skall man som huvudregel inleda med en timmes rådgivning hos t ex advokat. Kostnaden för denna rådgivning får man oftast själv stå för.

Anser Du Dig berättigad till rättshjälp i en tvist är Du välkommen att kontakta advokatbyrån varvid vi tillsammans med Dig undersöker möjligheterna till erhållande av rättshjälp och vi kan även bistå vid upprättandet av själva ansökan.