Ändring vad gäller skadestånd till brottsoffer

2022-03-23

Från och med den 1 juli 2022 kommer nya bestämmelser träda i kraft vad gäller skadestånd till brottsoffer.

Den kränkningsersättning som stadgas i 2 kap. 3 § skadeståndslagen är del i ett så kallad dynamiskt ersättningssystem vilket innebär att ersättningsnivåerna ska förändras över tid. Detta kan bland annat bero på samhällsutvecklingen och förändringar av penningvärdet. För närvarande har inte nivåerna för kränkningsersättning förändrats särskilt de senaste 20 åren, trots att skyddet för den kroppsliga och sexuella integriteten har stärkts. Detta stärkta skydd speglas således inte i ersättningsnivåerna för dessa brott och nivåerna är låga även i förhållande till andra ideella skadestånd och det har därför setts ett behov av generella höjningar av ersättningsnivåerna för kränkningar med anledning av brott (SOU 2021:64, s. 146).

Utredningen har således bland annat iakttagit samhällsutveckling och förändringar av penningvärdet och tagit fram en vägledande tabell för ersättningsnivåerna före respektive efter reformen (SOU 2021:64, s. 179).

Exempelvis har ersättningen för misshandel ändrats från 5 000-15 000 kr före reformen till 10 000-40 000 kr efter reformen, grovt olaga hot har höjts från intervallet 10 000-25 000 kr till 25 000-50 000 kr samt våldtäkt från 100 000-125 000 kr till 200 000-250 000 kr.

Du hittar hela utredningen här: SOU 2021:64.