Så påverkas du som förälder av förändringarna i 6 kap. föräldrabalken

2022-02-28

Bakgrund
I mars 2021 överlämnade regeringen sin proposition “Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister” (Prop. 2020/21:150) till riksdagen. Propositionen innebar bland annat förslag till förändringar i 6 kap. föräldrabalken (FB) som handlar om vårdnad, boende och umgänge. Förändringarna syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen genom att bland annat stärka barnets bästa, öka barnets möjligheter att komma till tals samt öka möjligheterna till samförståndslösningar mellan föräldrar. Detta skall göras bland annat genom att införa obligatoriska så kallade informationssamtal. I början av juni utfärdades sedan Lag (2021:528) om ändring i föräldrabalken tillsammans med bland annat Lag (2021:530) om informationssamtal för att tillgodose de behov av förändringar som fanns.

De olika förändringarna i 6 kap. FB presenteras separat nedan för att ge en tydlig bild över vilka ändringar som har gjorts. Detta följs av ett avsnitt där förändringarnas betydelse i praktiken för dig som förälder beskrivs för att tydliggöra vilka förändringar som kan vara särskilt viktigt för dig och ditt barn att uppmärksamma. De mest centrala förändringarna för föräldrar är 6 kap. 2 a, 2 b, 5, 17 c, 20 och 20 a §§ FB, vilket kan vara bra att ha i åtanke när du läser om lagändringen.

Förändringarna
6 kap. 2 § FB
Paragrafen handlar om vem som har vårdnaden över ett barn. I och med den senaste förändringen finns numera utöver föräldrar och särskilt förordnade vårdnadshavare även så kallade tillfälliga vårdnadshavare. Se även 6 kap. 10 d-g §§ FB.

6 kap. 2 a § FB
I paragrafen stadgas efter ändringen att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Detta skiljer sig från den tidigare formuleringen, där barnets bästa endast skulle vara avgörande när det kom till beslut. Innebörden är alltså att barnets bästa nu ska vara avgörande i större utsträckning, då det gäller alla frågor om vårdnad, boende och umgänge och inte endast i situationer när beslut fattas.

6 kap. 2 b § FB
Denna paragraf är ett tillskott och fanns alltså inte tidigare. I paragrafen fastställs en rätt för barnet att få information och komma till tals i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Det finns ingen angiven ålder för när ett barn anses bör ge information utan detta måste avgöras i varje enskilt fall, liksom barnets ålder och mognad spelar roll för vilket vikt dess åsikter tillmäts.

6 kap. 3 § FB
Liksom i 6 kap. 2 § FB har även här gjorts ett tillägg angående tillfälliga vårdnadshavare. I övrigt har även språket moderniserats men inga andra förändringar har gjorts.

6 kap. 5 § FB
Paragrafens första stycke har omformulerats och moderniserats för att vara mer lättbegripligt, men har fortfarande samma innebörd som tidigare vilket är att det är rätten som beslutar om gemensam eller ensam vårdnad om någon av föräldrarna uttryckt sin vilja att få den förändrad.

I det andra stycket har dock gjorts en förändring som innebär att man inte längre tillmäter föräldrarnas samarbetsförmåga eller enade åsikt någon vikt vid bedömningen om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, eller om någon av dem ska ges ensam vårdnad. Istället ser rätten till “föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet”, vilket liksom förändringen i 6 kap. 2 a § FB visar på ett skiftande fokus till barnet och dess välmående. Det centrala i bedömningen är numera alltså föräldrarnas förmåga att arbeta för barnets välbefinnande.

Tredje stycket innehåller liksom det första stycket endast språkliga förändringar utan betydelse för paragrafens innebörd.

6 kap. 10 § FB
Paragrafens tillämpningsområde har utökats så att det gäller även tillfälliga vårdnadshavare. Innebörden är i övrigt oförändrad.

6 kap. 10 a § FB
Paragrafen innehåller endast språkliga moderniseringar och inga förändringar i innebörd utan handlar fortsatt om hur särskilt förordnad vårdnadshavare utses.

6 kap. 10 d § FB
Paragrafen är nytillkommen i och med den senaste lagändringen. Paragrafen innehåller bestämmelser om att rätten kan flytta vården till en så kallad tillfällig vårdnadshavare om det finns behov för en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare men att en sådan lämplig person saknas. En tillfällig vårdnadshavare ska utses med grund i dess kunskap, erfarenhet och lämplighet.

6 kap. 10 e § FB
Även denna paragraf är ny i och med tillägget om tillfälliga vårdnadshavare. Bestämmelsen lägger ett ansvar på socialnämnden att verka för en varaktig lösning av vårdnadsfrågan samt stadgar att det är på socialnämndens talan som vårdnaden sedan kan flyttas från en tillfällig vårdnadshavare till en särskilt förordnad vårdnadshavare.

6 kap. 10 f § FB
Denna nytillkomna paragraf stadgar en ersättningsrätt för tillfälliga vårdnadshavare.

6 kap. 10 g § FB
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om entledigande av tillfällig vårdnadshavare; antingen på egen begäran eller efter ansökan av socialnämnden på grund av missbruk, försummelse eller annan olämplighet.

6 kap. 15 § FB
I bestämmelsen stadgas barnets rätt till umgänge med förälder som den inte bor med. Förändringarna innebär att även tillfälliga vårdnadshavare bär ett ansvar för att barnets behov av umgänge med förälder som den inte bor tillsammans med tillgodoses. I övrigt innehåller den nya paragrafen endast språkliga moderniseringar.

6 kap. 17 § FB
Tidigare har i paragrafens första stycke stadgats att frågor om vårdnad, boende och umgänge kan tas upp i äktenskapsmål, vilket nu har ändrats till får. Utöver det har även ett stycke lagts till som innebär att när sekretess gäller avseende barnets hemvist får målet tas upp vid någon av parternas hemvist eller vid Stockholms tingsrätt. I övrigt har även några språkliga moderniseringar gjorts.

6 kap. 17 a § FB
Även denna paragraf innehåller ett nytt stycke som berör frågan om sekretess. Här är det stadgat att om sekretess gäller avseende barnets folkbokföring kan socialnämnden där någon av föräldrarna är folkbokförda pröva avtal om vårdnad, boende och umgänge som upprättas mellan föräldrarna. Om sekretess gäller även avseende föräldrarnas folkbokföring kan föräldrarna välja vilken kommuns socialnämnd som ska pröva avtalet.

6 kap. 17 c § FB
I den nytillkomna paragrafen ställs krav på att föräldrarna ska ha deltagit vid ett så kallat informationssamtal vid socialnämnden för att rätten ska få ta upp ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge då föräldrarna inte är överens. Om det föreligger hinder för ett yrkande ska samtliga yrkanden avvisas. Om det föreligger särskilda skäl kan yrkandet ändå tas upp.

6 kap. 18 a § FB
Paragrafen fastställer sedan tidigare att rätten kan ge en medlare i uppdrag att nå en samförståndslösning mellan föräldrarna. Efter lagändringen ställs krav på att en sådan medlare ska ha “relevant utbildning och yrkeserfarenhet och vara lämplig för uppdraget”.

6 kap. 19 § FB
I mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar, vilket de är skyldiga att göra om upplysningarna kan ha betydelse för bedömningen. Om det behövs en utredning utöver det kan rätten bland annat ge socialnämnden i uppdrag att genomföra det, men det måste isåfall genomföras inom högst fyra månader enligt lagändringen.

I linje med det stärkta barnrättsperspektivet har man också ändrat så att det inte längre gäller att barnets inställning ska försöka klarläggas utan istället ska barnet som utgångspunkt höras, om det inte är olämpligt. Det ställs också krav på att barnets åsikter ska redovisas.

6 kap. 20 § FB
Liksom genomgående i föräldrabalken har även i denna paragraf gjorts ett antal språkliga moderniseringar. Utöver det har också socialnämndens skyldighet att höra barnet och föräldrarna förändrats från “om det är lämpligt” till “om det inte är olämpligt”. Denna språkliga förändring innebär att utgångspunkten numera, till skillnad från tidigare, kommer vara att socialnämnden ska höra föräldrarna och barnet. Endast om det bedöms vara olämpligt ska så inte ske.

6 kap. 20 a § FB
För att stärka barnets möjlighet att höras har denna paragraf lagts till där det stadgas att socialnämnden får höra ett barn utan vårdnadshavarens samtycke i förfarande angående vårdnad, boende eller umgänge.

6 kap. 20 b § FB
I 6 kap. 17 a och 19 §§ FB har respektive stycke om sekretess plockats bort och istället ersatts med den nya paragrafen 6 kap. 20 b § FB. Innebörden är att en socialnämnd utan hinder av 26 kap. 1 § OSL (Offentlighets- och sekretesslagen) är skyldig att lämna uppgifter som kan vara av betydelse på begäran av en annan socialnämnd som antingen ska pröva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge mellan föräldrar enligt 6 kap. 17 a § FB eller som genomför en utredning i enlighet med 6 kap. 19 § FB.

Betydelse i praktiken
För dig som förälder är det självklart viktigt att förstå vad dessa förändringar gör för skillnad för dig och ditt barn i praktiken. I första hand påverkas ni av förändringarna i 6 kap. 2 a, 2 b, 5, 17 c, 20 och 20 a §§ FB, men även de andra bestämmelserna innehåller förändringar som kan påverka dig och ditt barn och det kan därför vara viktigt att ni tar del av även dem. Du hittar all lagtext i 6 kap. föräldrabalken (1949:381) och mer detaljerad information om förändringarna i Prop. 2020/21:150. Båda går att hitta på riksdagens respektive regeringens hemsida.

Barnets bästa
I och med lagändringen bidrar 6 kap. 2 a och 2 b §§ FB med ett ökat fokus på barnet. Detta innebär dels att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge samt att barnet har rätt att få information och komma till tals i sådana frågor. För dig som förälder är det viktigt att vara medveten om att vad som är bäst för just ditt barn samt ditt barns åsikter kommer ges större betydelse framöver. Detta i kombination med att föräldrarnas samarbetsförmåga samt enade åsikt inte längre kommer att ges någon betydelse som tidigare i 6 kap. 5 § FB, utan att rätten istället kommer att ta hänsyn till er gemensamma förmåga att prioritera ert barns behov visar tydligt på att fokuset skiftar från föräldrarnas tankar och vilja till vad som faktiskt är viktigt för barnet.

Informationssamtal
En av de största förändringarna för dig som förälder är att det numera ställs krav på deltagande vid ett så kallat informationssamtal hos socialnämnden när föräldrarna inte är överens, i enlighet med 6 kap. 17 c § FB. Utan ett sådant informationssamtal får rätten endast ta upp ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge om särskilda skäl föreligger. Syftet med sådana samtal är att ge föräldrarna information som i förlängningen kan leda till att de kommer överens, för att undvika tvister som kunde lösas på annan väg. Utgångspunkten är att föräldrarna ska delta samtidigt vid informationssamtal men möjlighet till enskilda samtal ska också finnas. Detta finns numera stadgat i Lag (2021:530) om informationssamtal.

Att höra barn och föräldrar
Till sist ska också uppmärksammas förändringarna i 6 kap. 20 och 20 a §§ FB. Dessa innebär först och främst att utgångspunkten numera är att barn och föräldrar ska höras, så länge det inte är olämpligt, istället för att som tidigare behöva uppfylla kravet på lämplighet för att så ska ske. Vidare är det numera också lagstadgat att föräldrarnas samtycke inte krävs för att socialnämnden ska höra ett barn, vilket är positivt ur ett barnrättsperspektiv eftersom utredningen blir mer fokuserad på barnet och mindre beroende av dess föräldrar.