• Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

    Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdnad, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

  • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

    Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdnad, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

  • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

    Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdnad, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

Barnets rätt till sekretess.

Måndag 25 juni 2018

Sammanfattning
Barnombudsmannen uttalade i sin årsrapport 2014 att det krävs en särskild utredning för attgr anska hur barnets rättigheter kan stärkas i frågor som rör barnets rätt till integritet och
sekretess gentemot vårdnadshavaren. En sådan utredning har ännu inte tillsatts och kritik från både internationellt och nationellt håll har riktats mot nuvarande svensk lagstiftningavseende barn och ungas integritetsskydd gentemot sin vårdnadshavare. Enligt nuvarande lagstiftning har vårdnadshavaren rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter till skydd för barnet i den mån vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i barnets personliga angelägenheter enligt föräldrabalken (1949:381), FB. Undantaget från denna reglering är om det kan antas att barnet lider betydande men om de sekretessbelagda uppgifterna röjs för
vårdnadshavaren. Kravet på betydande men är dock högt ställt och att barnet känner obehag och rädsla inför att vårdnadshavaren ska få ta del av uppgifterna omfattas inte av begreppetbetydande men. Det faktum att barnets obehag och rädsla inte gör att vårdnadshavaren kan nekas ta del av sekretessbelagda uppgifter kan innebära en ökad risk för att barnet i sin kontakt med myndigheter som hälso- och sjukvården och socialtjänsten utelämnar uppgifter vilket gör det svårare för vården att t.ex. ställa rätt diagnos och för socialtjänsten att t.ex. utreda barnets behov av hjälp och stöd. Nuvarande reglering kan även riskera att resultera i
att barn och unga som är i behov av hjälp och stöd undviker att vända sig till hälso- och sjukvården eller socialtjänsten med anledning av att de inte vill att vårdnadshavaren ska få
del av den känsliga informationen. Uppsatsen avser således att utreda huruvida enlagändring bör ske avseende barnets rätt till sekretess gentemot sin vårdnadshavare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett införande av en förtroendesekretess för barn över 12 år som endast gäller gentemot barnets vårdnadshavare och utomstående skulle stärka
barnets integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren och förhoppningsvis resultera i att fler unga söker hjälp.

Läs hela uppsattsen genom att klicka på PDF-filen nedan

Nyheter / Blogg