Lagändringar från den 1 juli 2021

2021-07-12

Den första juli i år trädde ett flertal lagändringar i kraft. Ändringarna i föräldrabalken innebär att barnrättsperspektivet stärks i förfaranden om vårdnad, boende eller umgänge. Barns rätt till delaktighet tydliggörs och socialnämnden ges numera en möjlighet att höra barn utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro. För att närmare studera underlaget för beslutet om lagändringarna, se prop. 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister.