Lagändringar från den 1 januari 2022

2021-11-22

Det är angeläget att föräldrar som överväger att inleda en tvist om vårdnad, boende eller umgänge tidigare nås av information om den hjälp och det stöd som finns att få. Mot bakgrund av det nämnda har regeringen föreslagit dels en ny lag om informationssamtal, dels ett krav på att föräldrarna deltar i ett sådant samtal hos socialnämnden för att kunna framställa ett tvistigt yrkande. Det förra föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och det senare den 1 mars 2022. För vidare läsning se prop. 2020/21:150 Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister.