Lagändring har medfört stora problem för särskilda företrädare för barn

2022-04-05

Den 22 mars 2022 publicerade Advokatsamfundet nyheten där de talar om ett ”brådskande behov av att lösa problemen”. Den 1 juli 2021 trädde en ändring av lagen om särskild företrädare för barn i kraft, vilken har medfört flera svårlösta problem med att utföra uppdraget som särskild företrädare.

Lagändringen innebar att uppdraget som särskild företrädare för barn ändrades så att uppdraget numera även omfattar att den särskilde företrädaren ska ta till vara barnets rätt vid åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning. Dock finns det inga tydliga ramar för hur detta uppdraget ska utföras – trots att Advokatsamfundet redan år 2019 i sitt remissyttrande över betänkandet där lagändringen föreslogs påpekade behovet av förtydliganden. Ändringen har medfört såväl praktiska som advokatetiska problem som är så pass omfattande att många advokater till och med undviker att åta sig uppdrag som särskild företrädare.

Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare, har sänt en skrivelse till ett antal aktörer som berörs av utvidgningen av företrädaruppdraget där hon framhåller att problemen måste lösas snarast eftersom barn drabbas negativt av dessa. I skrivelsen exemplifieras problemen med det utvidgade uppdraget bland annat genom följande:

Brottsskadeersättning

Att ett barn ska få brottsskadeersättning förutsätter att den särskilde företrädaren har undersökt möjligheten att begära ersättning från barnets eventuella försäkringar. Men undersökningen blir svår, om barnets vårdnadshavare inte kan nås eller inte vill lämna information om försäkringarna. Då måste företrädaren kontakta samtliga tänkbara försäkringsbolag och be om information. En sådan lösning är enligt Advokatsamfundet inte rimlig. Det är inte heller säkert att försäkringsbolagen lämnar ut informationen utan fullmakt från vårdnadshavarna.

Bankkonto med ”överförmyndarspärr”

En förutsättning för att skadestånd eller brottsskadeersättning ska betalas ut till barnet är att ett bankkonto med så kallad överförmyndarspärr öppnas. Men flera banker anser att den särskilde företrädaren inte är behörig att öppna ett bankkonto på barnets vägnar.

Verkställighet av skadestånd

Lagen kan tolkas som att den särskilde företrädaren alltid är skyldig att begära verkställighet av skadestånd. Men i många fall framstår det som direkt oförenligt med barnets bästa på grund av de effekter som indrivningsåtgärder kan få för den familj som berörs. Enligt Advokatsamfundets uppfattning måste en advokat kunna avstå från att begära verkställighet av skadestånd när det är påkallat utifrån barnets bästa.

Uppdragstidens längd

Det är oklart under hur lång tid en särskild företrädare är skyldig att bevaka frågor som gäller verkställighet och brottsskadeersättning, eftersom sådana processer kan ta betydligt längre tid än den ettårsfrist som föreskrivs i förordningen om särskild företrädare för barn. Med utgångspunkt från advokatens lojalitetsplikt är det mycket angeläget att veta hur länge uppdraget pågår.

Vill du läsa mer om ämnet? Nedan hittar du Advokatsamfundets skrivelse samt remissyttrande.

Advokatsamfundets skrivelse om problem vid uppdrag som särskild företrädare för barn efter lagändring 2021

Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)